KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen

Vi arbetar utifrån behandlings – och träningsmetoden KOBTIVA. Den bygger på principer från inlärningsteori, funktionsteori, kognitiv beteendeterapi (KBT) och aggression replacement training (ART). 

Träningen utförs enligt det salutogena perspektivet med KASAM (känsla av sammanhang) som ett helt igenom övergripande förhållningssätt, tankesystem och metodsystem. 

Många metoder och strategier som finns under paraplybegreppet KBT som t ex motiverande samtal (MI), beteendeanalys, konkreta och anpassade interventioner etc har anpassats efter KOBTIVA® och används i träningen/behandlingen.

Metoden är manual- och modulbaserad och är därmed på olika nivåer, replikerbar. Läs gärna mer på kobtiva.se