Behandlingsmetod

Vi arbetar strukturerat utifrån behandlingsmetoden KOBTIVA – kognitiv och beteendeträning i vardagen.

Metoden bygger på principer från Inlärningsteori, Funktionsteori, Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Aggression Replacement Training (ART). Metoden är manual- och modulbaserad vilket gör den användarvänlig och enkel att följa. KOBTIVA är en evidensbaserad och brottspreventiv metod.

Behandlingstiden är individuell men överstiger generellt inte 12 månader.

Analysperioden

2 månader

Under analysperiodens åtta (8) veckor lägger vi fokuset på att samla information och analysera denna för att på bästa möjliga sätt kartlägga vad vi ska hjälpa ungdomen med och hur vi ska hjälpa ungdomen. Analysperioden är manualstyrd och följer en checklista med förutbestämda aktiviteter vecka för vecka. Det ingår bland annat att kartlägga ungdomens nätverk, djupintervju, skattningsskalor med mera. Under första placeringsveckan upprättas behandlingsplan 1 som helt följer vårdplanen från socialtjänsten.

Vi dokumenterar dagligen över – och underskottsbeteende. Insamlad information sammanställs till mellan 3 och 5 träningsområden för ungdomen. Behandlingsplan nr 2 skrivs i samband med analysperiodens slut. I denna framgår aktuella träningsområden, interventioner, målsättning, klientens framgångsfaktorer, självskattningsresultat etc.

Träningsperiod

3-8 månader

Allt arbete som påbörjades under analysperioden fortsätter under träningsperioden och nu tillkommer även individuella behandlingsåtgärder eftersom man nu, efter beteendeanalysen, vet vad ungdomen behöver träna på för att få ett bra och fungerande liv. Detta innebär att samtal och övningar avseende kognitiv- och beteendemässig träning riktas ännu mer till ungdomens behov.
Inom KOBTIVA® finns beprövade interventioner för att behandla ett antal träningsområden. Dessa interventioner har framtagits och utvärderats under tio års verksamhet. Interventionerna är konkreta och finns nedskrivna i en pärm vilket innebär att behandlaren inte behöver uppfinna hjulet igen utan kan använda övningar och strategier som tidigare har visat sig fungera. Till varje intervention ingår hemuppgifter som ungdomen ska arbeta med mellan de formella samtalen för att maximera effekten av KOBTIVA®.

Utslussperiod

2 månader

När ungdomen uppnått ett önskat beteende och detta har befästs (ungdomen ligger över 70 % i BUMP över tid, minst sex veckor) ska ungdomen slussas ut till annat boende, till exempel föräldrahemmet, familjehem, eget boende, studentboende eller något annat. Det är av vikt att utslussningen sker successivt då ungdomen annars riskerar att återfalla i icke önskvärt beteende. Stödet anpassas under ungdomens utslussning.

Utvärderingsperiod

1-5 År

Inom KOBTIVA® sker utvärdering av behandlingen i upp till fem år efter utskrivning. Detta för att säkerställa att behandlingen/träningen har lett till önskvärt resultat. Föräldrar och ungdomen informeras därför om att HVB-hemmet önskar få kontakt med dem ca en gång per år för att höra hur det går. Informationen används som en del i metodutvecklingen och är avgörande för detta arbete.

Dokumentation, utvärdering och mätning

Behandlingen och de genomförda interventionerna utvärderas kontinuerligt via vårt beteendeutvecklingsmätningsprogram (BUMP). Dokumentationssystemet är utformat och specifikt framtaget med hänsyn till arbetsmetoden KOBTIVA. I programmet lägger vi in de träningsområden vi tagit fram genom beteendeanalysen och vi mäter beteendeutvecklingen dag för dag under hela behandlingsperioden. Genom BUMP kan vi ta fram kurvor och diagram där vi på ett mycket tydligt sätt ser resultatet av de genomförda interventionerna. Detta innebär att vi också direkt kan korrigera en intervention om det visar sig att den inte ger ett önskvärt resultat. Mätningarna i BUMP redovisas för socialtjänsten vid uppföljningsmöten samt kan med fördel även delges i samband med månadsrapporten.