Lämplighetsbedömning

Föreståndaren ansvarar för att en lämplighetsbedömning sker inför varje beslut om inskrivning av en ny ungdom i verksamheten. I bedömningen ingår bland annat att resonera om – och ta ställning till – att insatsen kan ges under trygga och säkra former och om placeringen kan innebära negativ påverkan mellan de placerade ungdomarna. Om föreståndaren finner det lämpligt, och att ungdomen matchar samt att arbetsmetoden passar ungdomens problematik, så resulterar lämplighetsbedömningen i ett inskrivningsbeslut. En noggrann lämplighetsbedömning ökar möjligheten till en lyckat placering utan sammanbrott!  Lämplighetsbedömning sker i enighet med ”HSLF-FS 2016:55 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende.”